Search
Close this search box.

Renditingimused

Event Center OÜ renditingimused:

 1. Rentnik peab olema Eesti Vabariigi kodanik, kes on vähemalt 18 aastat vana.
 2. Rentnikul peab kaasas olema EV pass või ID kaart või autojuhiluba.
 3. Rendipäevadeks loetakse ajavahemikku renditud vara võtmis- ja tagastamispäevade vahel, võtmis- ja tagastamispäev kaasa arvatud. Renditud vara tuleb tagastada hiljemalt kell 12.00 rendiperioodi lõppedes. Kui vara tagastatakse hiljem kui kell 12.00, lisandub juurde rendipäev.
 4. Renditasu on hinnakirjajärgne lepingus fikseeritud summa.
 5. Rendileandjal on õigus nõuda seadme eest tagatisraha, mis pärast seadme tagastamist tagastatakse rentnikule. Rendileandjal on õigus leping ühepoolselt lõpetada juhul, kui rentnik ei ole piisavalt pädev kasutama renditud seadmeid.
 6. Renditasu ei sisalda seadmetele vajaliku energia maksumust ega kulutusi hooldusele.
 7. Renditud vara transportimise kulud ei sisaldu renditasus.
 8. Rentnik on kohustatud hüvitama renditud vara hooletu või väära kasutamisega või halva hooldamisega tekitatud kahjud.
 9. Renditud vara hävinemisel või kadumisel on rentnik kohustatud hüvitama rendileandjale asemele ostetava uue seadme hinna. Rentnikul ei ole õigust iseseisvalt ilma rendileandja loata teha ise või tellida teistelt isikutelt riknenud vara remonti.
 10. Rendileandja ei vastuta tuleohutuseeskirjade ja muude kohustuslike ettekirjutuste järgimise eest renditud vara kasutamisel rentniku poolt, samuti kahjude eest, mis võivad renditud vara kasutamisel tekkida rentnikule või kolmandale isikule.
 11. Seade tuleb rendileandjale tagastada puhastatult, muidu puhastab rendileandja seadme rentniku kulul.
 12. Rentnikul ei ole õigust ilma rendileandja loata loovutada teistele isikutele käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi, samuti ka renditud seadmeid.
 13. Juhul, kui peale seadmete tagastamist rentniku poolt on ilmnenud seadmetes rikkeid, peab rendileandja teavitama rentniku rikkest seitsme päeva jooksul ning rentnik on kohustatud hüvitama kõik remondiga seotud kulud, k.a. transpordikulu.
 14. Rentnik on kohustatud tagama korraliku voolu seadmete tööks. Pretensioone ei võeta vastu, kui kehvast voolust tulenevad häired segavad seadmete tööd. Pinge kõikumisest tingitud seadmete rikked remondib rendile andja rentniku kulul.
 15. Inkasso- ja õigusabikulud tasub sissenõudmisel rentnik.
 16. Juhul, kui juriidilisest isikust rendile võtja ei suuda täita lepingust tulenevaid kohustusi, kas on pankrotis või maksejõuetu, kohustub lepingule allakirjutanud füüsiline isik käendama kõiki lepingust tulenevaid nõudeid kuni 100 000 € piires ja nõustub oma isikuandmete avaldamisega Krediidiinfos.
 17. Kui lepingule allakirjutanul puudub firmas allkirjaõigus, vastutab antud lepingule allakirjutanu isiklikult.
 18. Kui rentnik rikub käesolevat lepingut või jätab seadmed ilma järelvalveta, on rendileandjal õigus võtta rendileantu tagasi ilma rentniku nõusolekuta ning kõik kohustused jäävad rentniku kanda.
 19. Rendiarve esitatakse jooksva kuu jooksul. Arve kuulub tasumisele vastavalt arvel viidatud maksetingimusele. Tasumisega viivitamisel lisandub iga viivitatud päeva eest 0,5% arve netosummast.
 20. Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadustega sätestatud korras, kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimise teel.